Langzaam drogen

VOOR PASTA VAN TOPKWALITEIT Het drogen wordt sinds jaar en dag beschouwd als de meest cruciale en moeilijke fase in het productieproces van de pasta, omdat het van grote invloed is op de kwaliteit ervan. Daarom blijft De Cecco kiezen voor een langzaam droogproces bij lage temperaturen, volgens dezelfde principes als haar oprichter Filippo De Cecco, die in de Treccani-encyclopedie wordt beschouwd als de uitvinder van dit revolutionaire warmeluchtdroogsysteem.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Productcertificering

(STP-ce-pcagro 38) Alle door De Cecco vastgestelde normen zijn vrijwillig. De naleving van deze normen is gebaseerd op de overtuiging (die in de loop der tijd werkelijkheid is geworden) van de noodzaak om een coherent toezicht- en controlesysteem te structureren dat op organisatorisch niveau aspecten omvat met betrekking tot: - handhaving van de productkwaliteit; - voedselveiligheid van het product; - efficiëntie van de aan de klant/consument verleende diensten
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

De Cecco Volkorenpasta en Università degli Studi di Milano

Naast de voortdurende en grondige controles in haar eigen laboratoria wilde De Cecco de kwaliteit van haar pasta laten verifiëren door een externe instantie die tot de meest prestigieuze behoort, namelijk de Università degli Studi di Milano - Departement voor Voedingswetenschappen, Voeding en Milieu, om onderzoek te laten verrichten naar een aantal kwaliteitsaspecten van de volkorenpasta van harde tarwegries. Het onderzoek werd uitgevoerd op monsters van tien pastamerken, die representatief zijn voor ongeveer 80% van de Italiaanse markt voor wat betreft de volkorenpasta's. Het onderzoeksproject vond plaats in de jaren 2015 en 2017. In 2019 bevestigen de controle van de thermische indicatie-indicatoren (furosine en pyrraline) en herhaalde controles van de tekenen op de bloemblaadjes op substantiële wijze de vorige onderzoeksresultaten. Er zijn enkele punten betreffende het onderzoek op het gebied van informatie om de consumenten te corrigeren.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

EPD-certificaten

De milieuproductverklaring (EPD) is een certificering die volgens een internationaal erkende wetenschappelijke methode de wereldwijde milieueffecten kwantificeert die door de productie, het op de markt brengen en het verbruik van een goed of product worden veroorzaakt. Een dienst. De milieuproductverklaring is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA), die rekening houdt met alle verbruik van natuurlijke hulpbronnen (water, energie, grondstoffen) en alle milieuregels (van CO2 en afval), wat wordt aangetoond door de landbouwteelt en de afvoer van verpakkingen. Het LCA-model ten slotte berekent de bijdrage van de levenscyclus van het product aan de beginselen van de verschijnselen die het milieu wijzigen, zoals het wereldwijde antwoord, het extra zuur en de waterverontreiniging.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Halal-certificering

De Halal International Authority (HIA) attesteert dat de producten toegestaan zijn voor de handel en consumptie door moslims, aangezien zij zijn geproduceerd volgens de Sharia'ah en volgens een volledig traceerbare productieketen. Het woord "HALAL" betekent "wettig" en verwijst naar alle handelingen die een moslim kan verrichten en alle voedsel dat een moslim kan eten als zijnde in overeenstemming met de wet. De fabrieken van Fara San Martino (fabriek voor pasta en extra vergine olijfolie) en Ortona (pastafabriek) produceren sinds 15-07-2015 Halal gecertificeerde producten
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Kosher-certificaat

Deze certificering is aangenomen op verzoek van de Joodse gemeenschap. Het geeft aan dat een product geschikt is voor consumptie door een persoon van het joodse geloof, volgens de voedingsvoorschriften van de joodse godsdienst.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Internationale voedselnorm

IFS Dit is een specifieke norm voor de levensmiddelensector die is opgezet als een operationeel instrument om de eigen leveranciers te kwalificeren volgens de voorwaarden inzake kwaliteit, veiligheid en naleving van de productnormen. De aanpak is vergelijkbaar met die van de BRC en bestaat uit een verdieping van de HACCP-problematiek met bijzondere aandacht voor de naleving van de hygiënische en sanitaire voorschriften, garanties voor de traceerbaarheid van de producten en de ontwikkeling van een reeks preventieve en controlemaatregelen, hetgeen wordt bevestigd door een accreditatiecertificaat van de laboratoria.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Britse brancheorganisatie van detailhandelaren

BRC (versie 5 niveau A) De BRC-norm (in 1998 in Engeland ontwikkeld door het British Retail Consortium) heeft betrekking op de hygiëne en voedselveiligheid van levensmiddelen en in het bijzonder: 1) de structurele specificaties van de productieomgevingen; 2) de product- en processpecificaties; 3) de gedragsnormen voor personeel en bezoekers; 4) de hygiënevoorschriften voor personeel en bezoekers; 5) de afwezigheid van allergenen voor gevoelige consumenten; 6) de afwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen; 7) de beschikbaarheid van gebruikte grondstoffen en waardevolle producten.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

HACCP

(Zelfcontrolesysteem voor hygiëne en levensmiddelen - UNI 10854) De HACCP-certificering is een door de onderneming opgezet zelfcontrolesysteem waarmee het gehele productie- en distributieproces van het product wordt gevolgd, teneinde de veiligheid van de eindverbruiker te waarborgen.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

ISO 9001:2015

(Kwaliteitsbeheersysteem) Kwaliteitsbeheersysteem betreffende een adequate structurering van de bedrijfsprocessen om een voortdurende verbetering van de diensten te garanderen, teneinde een constante kwaliteit van het product en van de aan de klanten/consumenten aangeboden dienst te handhaven. Daartoe zal een reeks interne procedures worden ontwikkeld, die de voornaamste methode voor het beheer van de eerder geïdentificeerde processen zullen vormen.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

SA8000-certificering

Beleid inzake sociale verantwoordelijkheid. Al meer dan een eeuw draagt De Cecco zorg voor de keuze van de grondstoffen, de verwezenlijking van een product van hoge kwaliteit, de valorisatie van het personeel dat bij De Cecco werkt en de klant als belangrijkste contactpersoon. Het is op deze pijlers dat onze concurrentiekracht berust en het is met dit beleid dat wij marktspelers en een drijvende kracht in het sociale weefsel zijn en willen blijven. Daarom hebben wij besloten de visie die uit onze filosofie voortvloeit te versterken en te verspreiden: een systeem van waarden gebaseerd op het zoeken naar een evenwicht tussen rentabiliteit en sociale intelligentie, opgebouwd door de resultaten van het bedrijf te combineren met de principes inzake Sociale Verantwoordelijkheid via de invoering van de norm SA8000 en de drang tot verbetering die daardoor binnen de organisatie en erbuiten ontstaat bij de selectie en beoordeling van de leveranciers.
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT

Milieucertificering

(ISO 14001: 2004) De milieucertificering is een vrijwillig instrument voor zelfcontrole en verantwoordingsplicht, dat mensen in staat stelt aan een voortdurende verbetering van de eigen milieuprestaties te werken. Het is een systeem dat het mogelijk maakt de belangrijke milieuaspecten te kennen en tegelijkertijd te beschermen en zo de volledige naleving ervan te garanderen. De Cecco draagt al sinds jaar en dag zorg voor de bescherming van het ecosysteem waarin haar productieactiviteit plaatsvindt, gebaseerd op het volgende systeem: - de naleving van de milieunormen en het herstel van de lopende milieudiensten garanderen. - het voortdurend monitoren van de milieugebeurtenissen - het plannen en meten van de herstelplaats van deze diensten, waardoor de gevolgen van milieu-incidenten worden verminderd - het voorkomen van mogelijke milieuongevallen
DOWNLOAD HET PDF-DOCUMENT