Långsam torkning

FÖR PASTA AV EXTRA HÖG KVALITET Torkningen har alltid betraktats som den avgörande och svåraste fasen under pastatillverkningens produktionsprocess och har en stor inverkan på pastakvaliteten. Av detta skäl har De Cecco fortsatt att tillämpa långsam torkning med låg temperatur med samma principer som sin grundare Filippo De Cecco, vilken är omnämnd i uppslagsverket Treccani som uppfinnare år 1889 av detta revolutionerande system med varmluftstorkning. Aktuella studier av marknadsförd pasta har visat att De Ceccos pasta av durumvete inte utsätts för effekterna av hög temperatur som medför en försämring av kvalitativa och organoleptiska egenskaper. En långsam torkning med låg temperatur främjar utvecklingen av aromer som ger den karakteristiska smaken av pasta och den gula färgen som är typisk för durumvete samtidigt som koktiden garanterar tuggmotstånd: vi kan alltså prata om EXTRA HÖG KVALITET. Märket som finns på förpackningarna representerar antalet torktimmar certifierade av DNV, vilka beror på pastaformatet: från 9 timmar för korta pastaformat till 18 timmar för långa pastaformat och upp till 36 timmar för de som är långa och ihåliga. De Cecco har valt att ge denna information till konsumenten för ett medvetet val.
download the pdf

Produktcertifiering

(STP-ce-pcagro 38) De Cecco är den första pastatillverkaren i Italien, som har erhållit produktcertifiering (utgiven av DNV-society, en av de mest inflytande certifieringsorganen i världen), med tillämpning av utvecklingen som startade för några år sedan, med antagandet av kvalitetssystemet ISO 9001 2000. Denna certifiering, certifierar, genom analyser och monitorering, utförda av en oberoende tredje parts institution, att produkten överensstämmer med de egenskaper som deklareras av det certifierande organet. Tillämpningen av denna standarden, tillåter dessa organoleptiska och näringskvaliteter att vara synliga. De certifierade parametrarna ska mätas kontinuerligt Med hänsyn till detta, citerar produktspecifikationerna att: ”De Cecco är en av de få industriella pastatillverkarna, som istället för att öka mängden tillverkade produkter, siktar på att bevara kvaliteten av denna produkten. Och det är inte allmän ”kvalitet”, som inte kan tillhandahållas kunden bättre, utan kvalitet baserad på praktiska data, på analytiska parametrar, som redan är föremål för ständig mätning och monitorering. Detta är varför De Cecco bestämde sig för att certifiera de egna produkternas kvalitetsparametrar: eftersom utan garantier, kan du heller inte ha konkrektion och utan konkretion kan du inte ha riktig kvalitet.”
download the pdf

De Cecco fullkornspasta och universitetet i Milano

Utöver de kontinuerliga och djupgående kontroller som genomförs på deras laboratorier har De Cecco valt att låta sin pasta kontrolleras av ett av de viktigaste externa instituten, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) (Universitetet i Milano, Institutionen för kostvetenskap, näring och miljö), genom att beställa en undersökning för att definiera vissa kvalitativa aspekter hos fullkornspasta av durumvete. Undersökningen genomfördes på provexemplar av tio olika pastamärken som representerar ungefär 80 % av den italienska marknaden för fullkornspasta och undersökningen ägde rum mellan år 2015 och 2017. År 2019 upprepades kontrollen av indikatorer på termisk skada (furosin och pyrralin) på samma pastamärken och resultaten från den tidigare undersökningen bekräftades. Nedan återges vissa framträdande drag från undersökningen för information till konsumenterna.
download the pdf

EPD Certifiering

Miljöproduktdeklarationen (EPD) är en certifiering, som objektivt ( i enlighet med internationellt erkända vetenskapliga metoder, kvantifierar övergripande miljöpåverkan av produktionen, marknadsföringen och förbrukningen av en vara eller tjänst. EPD, baserar sig på en metod av Livscykel bedömning (LCA =Life Cycle Assessment), som tar hänsyn till förbrukningen av naturliga resurser, (vatten, energi, råmaterial) och alla utsläpp i miljön (från CO2 till avfall), vilket förekommer redan från odlingsstadiet fram till de relativa förpackningsmaterialen, som lämnas till avfallsbehandling. LCA-modellen, beräknar dessutom produktlivscykelns bidrag till huvudfenomenet, som ändra vår miljö, såsom global uppvärmning, surt regn och vattenförorening. EPD är en certifiering som godkänns av ett organ, som är oberoende av företaget (Environdec), med en kontrollprocess, som garanterar överensstämmelsen och giltigheten av de använda dat och beräkningsmetoderna. Innehav av en EDP-deklaration visar viljan att kommunicera - objektivt, transparent och fullständigt - verksamhetens miljöpåverkan och fenomenen i samband med detta. EPD, tillåter bedömning av denna påverkan, inte bara i absoluta termer, men även genom jämförelse mellan produkter och tjänster i samma kategori (t ex pasta, etc...) eller av olika leverans-och konsumentkedjor. På detta sättet kan konsumenter och återförsäljare bedöma de egna inköpsbeslutens miljöpåverkan. Slutligen tillåter en fullständig EPD, företaget att ha all den relevanta och betydelsefulla informationen tillgänglig, för att upprätta scheman för att minimera de egna produkternas miljöpåverkan.
download the pdf

Halal certifiering

Halal International Authority (HIA) certifierar att produkterna är lagliga för försäljning till och konsumtion av muslimer, eftersom de är tillverkade enligt Sharia’ah och följer en helt spårbar produktions-och distributionskedja. Ordet ”HALAL” innebär ”Laglig” och avser alla verksamheter en muslim kan utföra och alla livsmedel en muslim kan äta i överensstämmelse med lagen. Anläggningarna i Fara San Martino (pasta och extra jungfru olja tillverkning) och Ortona (pasta tillverkning), producerar Halal certifierade varor sedan 2015-07-15.
download the pdf

Kosher certifiering

Certifieringen har antagits med iakttagelse av den Judiska församlingens krav. Det anger lämpligheten av produkten att konsumeras av Judar, i överensstämmelse med den Judiska religionens livsmedelsregler.
download the pdf

Internationell Livsmedelsstandard

IFS (Vers. 5. högre nivå) Detta är en specifik standard för livsmedelssektorn, i form av ett driftsinstrument, med målsättningen att kvalificera de egna leverantörerna för kraven på kvalitet, säkerhet och överensstämmelse med föreskrifterna för livsmedelsprodukter. Genomförandet är liknande det som tillämpas av BRC och består i bearbetningen av frågorna, som behandlas av HACCP systemet, med särskild tonvikt på hygien och sanitära krav, garantin av produktkvaliteten, upprättandet av en rad förebyggande åtgärder och kontroller, som också bekräftas av ett system av godkända laboratorier.
download the pdf

British Retail Consortium

BRC (Vers 5 grad A) The BRC standarden (utvecklad i England år 1998 av British Retail Consortium) avser hygien och livsmedelssäkerheten för jordbruksprodukter och i synnerhet: 1) Strukturella specifikationer för produktionsmiljöer; 2) Produkt-och process specifikationer; 3) Uppförandestandarder för personal och besökare; 4) Hygienstandarder för personal och besökare; 5) Frånvaro av allergener för risk konsumenter; 6) Frånvaro av genetiskt modifierade organismer; 7) Spårbarheten av råvarorna, som använts och av slutprodukten.
download the pdf

HACCP

(System för självkontroll av Hygien och Livsmedel - UNI 10854) HACCP-certifieringen är ett system för självkontroll, som tillämpas av De Cecco för att övervaka hela produktionen och distributionskedjan av produkten, för att garantera dess hygien för slutanvändaren.
download the pdf

ISO 9001:2008

(Kvalitetsledningssystem) Kvalitetsledningssystemet, som täcker den korrekta struktureringen av företagsprocesser med målet att garantera kontinuerlig förbättring av prestanda, för att bibehålla konstant kvalitet av produkterna och tjänsterna som erbjuds kunderna/konsumenterna. Av denna anledning har en intern procedur utarbetats, som representerar huvudmetoden för att styra processen, som tidigare identifierats.
download the pdf

Certifiering SA800

Policy för Socialt Ansvar I över ett sekel, har De Cecco varit skrupulös i valet av råvarorna, i tillverkningen av en produkt av hög kvalitet, i uppskattningen av personalen, som arbetar för De Cecco och i förhållande till kunden som huvudsaklig interlokutör. Vår kompetitiva styrka grundar sig¨på dessa stöttepelare och med denna policyn har vi blivit och avser förbli, huvudpersoner på marknaden och en ledande styrka i det sociala nätet. Av denna anledningen har vi beslutat att stärka och sprida visionen, som har sitt ursprung i vår filosofi: ett värdesystem, baserat på strävan efter balans mellan lönsamhet och socialt medvetande, skapat genom kombinationen av företagsresultaten med principerna beträffande Socialt Ansvar, genom tillämpningen av SA8000 standarden och motiveringen till förbättring, som denna ger upphov till inom och utom organisationen, i processen av valet och bedömningen av leverantörer. Valet att tillämpa standarden för Socialt Ansvar, SA8000, bekräftar våra industriella och finansiella strategier och vårt beteende att alltid inrikta oss på förmånerna för alla dem som bidrar till att verkställa våra projekt ock skapandet av värde. Av denna anledning, har vi, för att integrera vår kvalitetspolicy, upprättat dokumentet för vår Policy för Socialt Ansvar. Vår historia bevisar att allting är möjligt och att vi kommer att kunna nå nya mål, tack var vårt beteende: - att anse personalen som en strategisk resurs, genom att garantera iakttagelse av deras rättigheter och främja deras yrkesmässiga och personliga utveckling. - att anse leverantörerna som partners, som måste uppskattas, i kvalitet och utveckling med hänsyn till socialt ansvar; - att anse kunder och konsumenter som huvudpersoner i De Ceccos framgång och tillväxt och alltid arbeta för att tillfredsställa deras krav ur en kvalitativ synpunkt och från och med nu, kommer vi dessutom att försöka uppfylla alla krav, som uppkommer beträffande socialt ansvar.
download the pdf

Miljöcertifiering

( ISO 14001: 2004) Miljöcertifieringen är ett frivilligt instrument, för själv-monitorering och ansvarsantagande, som siktar på en ständig förbättring av miljöprestandan. Det är ett system, som tillåter dig att identifiera och i sammanhanget skydda alla betydande miljöaspekter och på så sätt garantera total respekt för miljön. Alltid skrupulös beträffande skyddet av ekosystemet, där den egna tillverkningen äger rum, har De Cecco beslutat att utveckla ett Miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden ISO 14001:2004. Med detta systemet avser man: - garantera överensstämmelsen med miljölagarna och den kontinuerliga förbättringen av miljöprestanda - kontinuerligt monitorera den egna miljöprestandan -planera och utföra förbättringen av sådana verksamheter och minska miljöpåverkan - förebygga eventuella miljöskador.
download the pdf